Xem Lau Xanh Us

Hỗ Trợ Những Khách Hàng Gián Tiếp Hợp Bảo ...

http://www.seagate.com/www-content/support-content/warranty/_shared/do...

7 1. Truy cập Seagate.com http://www.seagate.com/www/en-us/ Hỗ trợ & Downloads Bảo hành và gửi bảo hành Chọn „Return a Single Drive‟ hoặc ...