Vo Thuat Thai

! SAM - Cục Ðăng kiểm Việt nam - VietNam Register

http://www.vr.org.vn/vaq/Thongtin_VAQ/Vanban/TT552014BGTVT.pdf

dinh tai Quy chudn k57' thuat queic gia QCVN 05 : 2009/13G7T "Quy chudn ky thuat quOc gia ye khi thai xe o to sari xuat, ldp rap va nhap khau mai"; Xe ca gied