Truyen Co Tich Tam Cam

177-KH.UBND2012-09-20 (1) - GIA NGHIA - dangnhap

http://gianghia.vnptoms.vn/DieuHanh_CongVan/2012920155932_177-KH.UBND2...

( 'llú Irì, phôi hop vói các ban, ngành doàn thê, UBND xã, phuðng tô chúc thálll và töng quà cho tré em có hoàn cánh dac biêt khó khan trên dia ...

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/CV-150_2013.pdf

dièn cúa tinh; C.'ó pháp quan lý các phtrong tièn, thiét bi Chúc näng ltru trùr thông tin ( USB, thé nhð, máy tinh xách tay...) - Trung tâm tin hoc ...

217-BC.UBND2011-10-07 (1) - GIA NGHIA - dangnhap

http://gianghia.vnptoms.vn/DieuHanh_CongVan/201110715248_217-BC.UBND20...

- HQP Ban Chi doo phong trào "Xây dung truðng hQC thân thiên, hoc Sinh tích cuc . 3. Lao dêng, TB&XH: - Lâp thú tuc hô so dua dôi tuong là tré em bi bó ...