Truyen Co Tich Tam Cam

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI (Tranh minh họa)

http://vn.phatphapdaithua.com/pdf/tonghop/kinh-tranhminhhoa-nqbd/kinhn...

SÁM PHÁT NGUYEN Tinh tâm S' quy y Tam Báo Phât giói câm chuyên tri chu dáo I)út tân cùng cÔi rê vô minh Chí phàm Phu tv urc khó thành