Tranh Anh Ve Truyen Co Tich Viet Nam

CHINH PHU C0NG HOA XA HQI CHU NGHIA VI?T NAM D§c lap - Ty ...

http://thongbaotenmien.vn/jsp/ND28CP.pdf

6 c) Phan biet doi xu giua cac doanh nghiep cung cap dich vu Internet khi cung cap duong truyen dan vien thong hoac phan tach mach vong noi hat.