Traktom

Depresija - depression.ch

http://www.depression.ch/documents/depressionen_sr_neu.pdf

Depresija: česta i ozbiljna bolest Zbog učestalosti depresivnih oboljenja, poznavanje mogućnosti lečenja i pomoći nije važno samo za lekare svih struka, već i ...

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

http://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_In...

Nepoužívať u dehydratovaných, hypovolemických alebo hypotenzných zvierat pre potenciálne riziko zvýšenej renálnej toxicity. Malo by sa zabrániť ...