Tin Quan Su Moi Nhat

www.cpc.vn

http://www.cpc.vn/htvbpq/filehtmls/quy%20che%20doi%20thoai.pdf

1. Ban hành Quy chê dôi thoqi tai Cc quan sau khi tham khåo ý kiên cúa BCH Công doàn co quan và phô biên công khai dên tùng nguði lao dQng trong Co ...

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/lo%20trinh%20tien%20toi%20bhyt%20toa...

c) Tùng buóc dôi mói cc chê tài chính theo huóng dâu tu truc tiêp cho nguòi thu huðng dich y tê thông qua hình thúc hô trq tham gia båo hiêm y