Tin Quan Su Moi Nhat

www.vietcombank.com.vn

http://www.vietcombank.com.vn/Corp/Documents/Mo%20tai%20khoan.pdf

1.041 TÀI KH Type of A/C R LOAI TIÉN Currcncy S6 CIF (CIF N TÊN ÐCN VI CHi TH041 TÊN TÀ Chung ni6m tin vùng tvcng lai Sá 01b Mb KHOÅN Tõ CHúc

www.abbank.vn

http://www.abbank.vn/Upload/file/tin%20tuc/sanphamkhcn/Quy%20dinh%20ve...

tièn dén ngày dáo han nhung không bao gom ngày dáo han. Truðng hqp sån phåm có quy dinh khác thì ABBANK së áp dung theo quy dinh cu thé cùa tùng ...