Tin Quan Su Moi Nhat

www.quangninh.gov.vn

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/Lists/Vn%20bn%20php%20quy/Attachment...

Sau khi hoc xong chuyên dê này, hQC viên së có the: I . Xác dinh rö vi trí cúa lãnh dao phòng trong co câu tô chúc cùa cc quan.

www.quangninh.gov.vn

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/Lists/Vn%20bn%20php%20quy/Attachment...

Phàn 11 KIÉN THÚC QUÅN LÝ NHÅ Nüóc THE O NGÀNH vÀ LÃNH THC) STT 2 4 5 STT 1 2 3 4 5 6 7 Chuyên ðà, dêng Tông quan quån lý nhà nuróc theo

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/lo%20trinh%20tien%20toi%20bhyt%20toa...

c) Tùng buóc dôi mói cc chê tài chính theo huóng dâu tu truc tiêp cho nguòi thu huðng dich y tê thông qua hình thúc hô trq tham gia båo hiêm y