Tin Quan Su Moi Nhat

Chuong trinh so 24 - Thành ủy Tam Kỳ - Quảng Nam ...

http://thanhuytamky.org.vn/QTIUpload/VanBan/201396/Chuong%20trinh%20so...

xa hoi cila iinh theo Chucrns Trinh ké hoach hành döng tinh, phi' kišn tirng nûng thúc, hinll thánh phá döi hill cùa các Cap, cu và dûn là cac thánh ...

Ke Hoach 08 - Thành ủy Tam Kỳ - Quảng Nam > Trang chủ

http://thanhuytamky.org.vn/QTIUpload/VanBan/2012523/Ke%20Hoach%2008.pd...

rhi clao các ca quan thöng tin dai chúng tuyèn iruyën nöi dung Nghi quyét, [hi, KG hoacll bö, vièn và dirt. gian 3-2012 Ban Dán van Trung tri phöi doån ...

Thuc hien Chi thi 11- CT/ TW cua bo Chinh tri (Khoa X) • Ve

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/Lists/Vn%20bn%20php%20quy/Attachment...

Chi thi 11- Cf/ TW la co sa chinh tri cho viec cung co, phat trien t6 chirc va nang cao chat hrong hoat dong cua HQi cho phu hop voi yeu cau moi, tao chuyen bien sau ...