Tieu Su Thanh Duoc

Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

http://www.most.gov.vn/Attachments/dba0647179594887abcf1ca0417aaacf-Th...

7. I-Iình thúc xù phat bô sung quy djnh tai Khoån 6 Ðiêu 10 duoc thuc hiên nhu sau: a) T ich thu tang vat, phuong tiên vi Pham quy dinh tai Ðiêm a Khoan 6

BO CONG THUONG CONG . HoA xA HO.I CHU NGHiA VIE.T NAM

http://www.erav.vn/Portals/0/userfiles/documents/TT%20so%2015_2014_TT_...

5. TiSn mua cong su~tphan khang la s6 tiSn ben mua dien phai tra cho ben ban dien dS bu d~I?cac khoan chi phi phat sinh them do ben·mua di~n su dung