Tieu Su Thanh Duoc

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/lo%20trinh%20tien%20toi%20bhyt%20toa...

a) Nhóm nguði lao dêng trong các doanh nghiêp - Thanh tra, kiêm tra tình hình thuc hiên chính sách, pháp luât vê båo hiêm y te các doanh nghiêp nhà ...

www.quyettoan.vn

http://www.quyettoan.vn/dutoan/Files/CVC/BinhThuan/BinhThuan_69_2013_Q...

2. Giá cuóc quy dinh tai Quyêt dinh này duqc áp dung trong các truðng hqp: a) Xác dinh múc trq cuðc vân chuyên hàng hóa thuêc danh muc duqc