Tieu Su Cua Nguyen Ngoc Ngan

www.fpt.com.vn

http://www.fpt.com.vn/Resources/2014/04/01/8438809/fpt_bien_ban_dhdcd_...

Dang triên khai dào too kÏ su dâu nôi tai Nhât sau dó làm ngay cho FPT hoäc dôi tác dê md)' rQng thi truòng Nhât Bán. Các thi trg khác, nhân viên ...