Tieu Su Cua Nguyen Ngoc Ngan

Full page photo print - Vietnam World Class Manufacturing

http://vietnamwcm.files.wordpress.com/2009/09/ban-tin-lss-so-10.pdf

06 11 nam 2008. I Nsau mot thdi gian tro bi, cau Lean Sigma Ðä Nång dä mat vdi báo trqcúa T rung tam thu3t Teu chuan Do ludng lü