Quan He Tinh Duc Vo Chong Lam Tinh

www.deloitte.com

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Vietnam/Local%20Assets/Documents/T...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. MUC LUC Giói thiêu vê co câu tô chúc quån Iý và loai hình doanh nghiêp ...v... Hê thong kiêm soát chât lucmg nêi bê