Phim Cap Bon

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

http://www.baominh.com.vn/data/news/2006/11/700/BieuphiHanghoa.pdf

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN 24/05/2005 KHOÁNG SẢN 1 Than đá chở rời 0.30 2 Cá́c loại quặng, khoáng sản chở rời 0.40