Phap Luat Dong Nai

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/CV-288_2013.pdf

UÝ BAN NIIÂN DAN TiNH OUÅNG TRI só:zgg /UBND-NC V/v két quå Xir lý vän bån có dáu hiêu trái pháp luat CONG xà HOI CHÙ NGHÏA VIET NAM

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/huong%20dan%20thuc%20hien%20che%20do...

theo quy dinh cüa pháp luât vê lao dông) thì không tính; tù 11 ngày làm viêc trð lên tính bäng 01 tháng. 2. Tiêu chuân nâng bac lucmg thuòng xuyên:

www.ninhthuan.gov.vn

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/tnmt/Lists/VanBanPhapQuy/Attach...

1. Cän cú theo kêt quå trúng tuyên thông qua thi h04c xét tuyên, nguði dúng dâu dcn vi sv nghiêp tiên hành ký kêt hqp dông làm viêc và áp dung ...

www.kiengiang.edu.vn

http://www.kiengiang.edu.vn/files/THPT%20Kien%20Luong.pdf

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. DANI-I sÁCH HQI ÐÒNG TUYÉN DUNG VIÊN cHúc NAM HQC 2012-2013 (Kèm theo quyêt dinh sô Phan Vän Thé HT Chù tich hêi dông