Phap Luat Dong Nai

www.ninhthuan.gov.vn

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thanhtratinh/Admin/hinh%20dang%...

- Tham UBND tinh triên khai Thông sô 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 cùa Thanh tra Chính phù vê chê dô báo cáo công tác thanh tra, giåi

14/2013/TT-BYT - Bệnh viện MEDLATEC, MEDLATEC Hospital ...

http://www.medlatec.vn/Download.aspx?id=23

CÔNG BÁO/SÓ 291 + 292[Ngày 31-05-2013 l. Thông tu này huáng dân hô so, thù tuc, nâi dung khám súc khòe (KSK), phân loai súc khòe và diêu kiên cùa ...

www.yenbai.gov.vn

http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/htt/huyenlucyen/Lists/Thng%20bo/Attach...

DANI-I HÒ SO, TRI NQP LUU vÀo KHO LUU TRÜ HUYÊN (ban hành kèm theo Quyêt dinh sô' /32ýQÐ-UBND ngày/C tháng 8 nãm 2011 cia U)) ban nhân dân huy?n Luc Yên)

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/huong%20dan%20thuc%20hien%20che%20do...

theo quy dinh cüa pháp luât vê lao dông) thì không tính; tù 11 ngày làm viêc trð lên tính bäng 01 tháng. 2. Tiêu chuân nâng bac lucmg thuòng xuyên:

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/647.pdf

4.2. dinh tiêm phòng: Yêu câu các dia phtrung phåi làm gióng giá co dinh hoäc có biên pháp Cô dinh gia súc khi triên khai tiêm phòng.

laocai.gov.vn

http://laocai.gov.vn/sites/soyte/thongtinphattriennganh/dinhhuongphatt...

só:223 /QD-BYT CQNG HÒA xà HQI CHÙ NGHÏA NAM Ðôc lâp-Tu' d041anh phúc I-Ià Nêi, ngày,d/ tháng 4 nãm 2012 QUYET ÐINH o Vêv chính Thông liên tich só ...