Phap Luat Dong Nai

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/CV-288_2013.pdf

UÝ BAN NIIÂN DAN TiNH OUÅNG TRI só:zgg /UBND-NC V/v két quå Xir lý vän bån có dáu hiêu trái pháp luat CONG xà HOI CHÙ NGHÏA VIET NAM

ubmttqvn.quangnam.gov.vn

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/VanBan3/217.pdf

I.QDTW217.DOC Ðiêu 3. Nguyên täc giám sát và phån biên xã hôi l- Båo dåm sv lãnh dao cùa Ðång, phù hqp vói Hiên pháp, pháp luât, Ðiêu

www.abbank.vn

http://www.abbank.vn/Upload/file/tin%20tuc/sanphamkhcn/Quy%20dinh%20ve...

LEBANK< Trao giåi pháp - Nhân nu cuði cQNG xà HQI CHÙ NGHÏA NAM ÐQc lâp - Tv do - H?nh phúc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. QUY ÐINH vÊ TIÊN GÚ'I CÁ NHÂN ABBANK

UY BAN NIlAN DAN TINH viNH LONG - SỞ NỘI VỤ TỈNH ...

http://snv.vinhlong.gov.vn/vbmoibanhanh/QD%2004%20cua%20UBND%20tinh%20...

iN BAN NIlAN DAN TiNH viNH LONG S6: 04 12013/QD-UBND eONG HOA xA HOI em) NGHiA VI:¢TNAM DQcl~p - TI}' do - H~nh phuc Vinh Long, ngay 02 ~ thdng 1-nam 2013 QUYET DJNH