Pham Dinh Chuong Khanh Ngoc

nongthonmoihatinh.vn

http://nongthonmoihatinh.vn/uploads/laws/1318-thanh-lap-ban-chi-dao-th...

TiNH ÙY SÓ 1318 - DANG CONG VIET NAM I-Ià Tïnh, ngày 22 tháng 6 nãm 2009 QUYÉrr ÐINH thành lâp Ban Chi dao thu.c hiên Nghi quyêt 08-NQPTU Ban Châp hành ...