Pha Trinh Gai Nhat

LỜI VÀNG TRONG MỘNG - Thanh Sĩ - Hiê²n Đa.o ...

http://www.thanhsi.org/hiendao/hiendao_txt/01-loivangtrongmong.pdf

Mạng số đời dường bọt nước sông, Nay mai sẽ hóa thành không. Vậy con nên sớm lập công buổi này. Khi con lướt chông gai khuyến ...