Pha Trinh Gai Nhat

THU TOJNG CHINH PHU LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO ...

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/11/14/2013QDTTg-n...

THU TOJNG CHINH PHU LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DI5c lap - Tu do - Hanh ph& SO: 2013/QD-TTg TM Noi, ngay 14 thing 11 nelm 2011 QUYET DINH