Nhung Loai Chim Dep Nhat

TDKTTD DUT - Việt Nam Từ Điển

http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/TDKTTD_DUT.pdf

AO dili man cit, khùn vnòng såc Làm cho phai, cho nhat : rtrgu, dû lhuõc, dã nhtr hghìa thir nhát tiéng de. VÃX-LIEU. — chim da cd.