Nguoi Va Ngua

snv.dongthap.gov.vn

http://snv.dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/ea87dc004d0bf8ae8225b71fe2c...

9. Viêc nguòi dirng dâu dinh kÿ kiém ditrn trách nhiêm trong viêc phòng ngùa, phát hiÇn, xei IS' hành vi thanx nhüng; viêc xern xét, Xir lý tráeh ...

www.ninhbinh.edu.vn

http://www.ninhbinh.edu.vn/(S(4fgsl1jv3etogw32lucxdw55)A(niaGhbGgzAEkA...

802/SGDÐT-GDTrH vé viêc Huóng dcîn thwc hiên quy chê chuyên môn GDTrH tù näm hec 2011-2012) và các quy dinh cúa Phòng GD&ÐT Yên Khánh.