Nghe Truyen Co Giao Thao

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/265cv.pdf

UÝ BAN NHÂN DAN TiNH QUÅNG TRI só:žÓ5 /UBND-ÐN V/v: Tb chúc Näm doàn két Hùu nghi Viêt - Lào 2012 Kính gùi: CQNG HOÅ xà HQI NGHÏA VIET NAM