Nghe Truyen Co Giao Thao

giadinh.vcmedia.vn

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/08/18/Nghiquyet31...

b) Bê Thông tin và Truyên thông chi dqo, huðng dân các co quan thông tin dai chúng trong viêc phån ánh kip thði, trung thvc duðng lôi, chính sách