Nghe Truyen Co Giao Thao

ufm.edu.vn

http://ufm.edu.vn/Resources/file/PDF/BaocaoKH_1134.pdf

Giám sát hoot dêng giång day cúa giång viên và tinh hình hoc ta cúa Sinh viên các hê dàcAao các co' sð Giám sát, kiêm tra tình hình thuc hi?n ...

www.soctrang.edu.vn

http://www.soctrang.edu.vn/luutru/ThongTuBanHanhDieuLeHoiThiGVCNGioi_G...

2. Yêu câu Viêc tô chúc hêi thi phåi dåm båo khách quan, trung thvc, công bäng, có tác dung giáo duc, khuyên khích dQng viên giáo viên hQC. hòi ...