Lon Dep Nhat The Gioi

TONG CONG TY CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIVI' NAM DIEN LUC ...

http://www.cpc.vn/KTATOAN/filehtmls/kich%20ban.pdf

2. Thanh pun cac &Pi thi: gem 15 don vi thanh vien bao gem: 11 Cling ty Dien luc true thuec EVNCPC, C6ng ty TNHH MTV Dien lirc Da Nang, Cong ty co phan Dien