Lau Xanh Usa

Nguyễn Duy Chính nói về tác giả Tì Bà Hanh

http://ndclnh-mytho-usa.org/Sach%20Xua/Nguyen%20Duy%20Chinh%20noi%20ve...

Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển của Dương Quảng Hàm. Dịch giả là Phan Huy Vịnh. Bàn về Tì bà hành, một cách bất ngờ cho người mới ...