Lau Xanh Cap 3

MÙA XUÂN NĂM ẤY… - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-vantho/letanloc-muaxuan.pdf

1 | T r a n g MÙA XUÂN NĂM ẤY… Lê Tấn Lộc Hỡi cô gái khép đôi tà áo Xuân nhật đăng lâu vọng cố nhân Chàng trai phong nhã ngày xưa ấy