Lau Xanh Cap 3

nongthonmoihatinh.vn

http://nongthonmoihatinh.vn/uploads/laws/255-vpdp-tinh-huong-dan-khu-d...

- Có công, hàna rào báo vrê (hàng rào xanh hoãc hàna rào khác duoc phÛl cây xanh), có cônc trình vê sinh: Ap cluno cÏôi vói cå nhà vän hoá ...