Jagode Sadnja

PRIPREMA I SADNJA JAGODASTOG VO˘A - PSS

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/03pripremaisadnjajagod...

PRIPREMA I SADNJA JAGODASTOG VO˘A (JAGODA, MALINA, KUPINA) Jagoda se može uspjeıno uzgajati na različitim nadmorskim visinama i ekspozicijama.

G r e e n G a r d e n • b r o j 4 5 • s r p a n j / k ...

http://www.sjemenarna.com/download/GreenGarden45.pdf

G r e e n G a r d e n • b r o j 4 5 • s r p a n j / k o l o v o z 2 0 0 6 . • g o d i n a V I • c i j e n a 3 K M

ORIJENTACIONI PROGRAMI ZA©TITE VOĆAKA I VINOVE LOZE OD ...

http://vocarskicentar-ivkovic.hr/doc/orijentacioni_program_zastite.pdf

2 Naputak „Orijentacioni programi zaštite voÊaka i vinove loze od bolesti i štetnika“ je namjenjen voÊarima i vinogradarima amaterima – vikendašima.