Hinh Lon Gai Moi Lon

N v M CH N - Sáng Tạo | Thư viện Văn Học Nghệ ...

http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/05/nam_chu_nam_cau-nlv...

8 n ¸ m ch â n¸ m câu ch â n¸m câu, ý t à tuôn tràn nh Þ nÞæ c ch ¯y mây trôi! Th ·t hiÅm hoi m Ø t tri kì tri tình v æ i thä , væ i b±n.