Hinh Lon Gai Moi Lon

cpv.ctu.edu.vn

http://cpv.ctu.edu.vn/vanbanquydinh/SH_CHIBO/CV_1450-BTCTU_Thuc%20hien...

- Viêc thurc hiên quy trình, thú tuc kêt nap dång viên; nhân thúc, thái dô chính tri, tình hình thuc hiên Ithiêm vu cüa dång viên sau khi duqc kêt