Hinh Anh Con Heo Dat

vai DKT 22TCN 248-98 - Trang chủ

http://www.rcic.vn/phocadownload/tieu-chuan-kskt/thiet-ke/duong-bo/22T...

max (2-2) max Hình 2: (1). Vùng hoat dêng; (2). Vùng bi dêng k - là hê sô lêíy bäng 2,0 nêu dùng vai pô-ly-ét-le và lêíy bäng 5,0 nêu våi bäng ...