Hai Vo Chong An Thit Ran

Download Kinh Nhân Quả - Đường Về Cõi Tịnh ...

http://www.duongvecoitinh.com/audio/nhan_qua_3_doi_thichGiacNhien/kinh...

KINH NHÄN OUÅ BA Ðöl KINH BA Met hôm, Tôn giå A Nan Ðà, trên hêi Linh Son cùng vó'i met ngàn hai träm näm mu'0'i dai Tÿ kheo hêi.