Hai Vo Chong An Thi Ran

Trần Minh Thương - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-vh-vminh/tmthuong-dungcudanhbat.pdf

2 | T r a n g Cua đồng rất có hại cho lúa, nên khi gặp người ta có thể bắt bỏ! Không bỏ thì mang về rang, nướng ăn chơi cho vui miệng.