Hai Vo Chong An Thi Ran

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI (Tranh minh họa)

http://vn.phatphapdaithua.com/pdf/tonghop/kinh-tranhminhhoa-nqbd/kinhn...

LÖI NÓI ÐÄI_J du.gc. Alhó' lgi hôi Xtra Slr Khánh Hòa C'òn tqi thê, cc; mót Phât tir hoi V'ê ago lý "vô thi vô chung'l Sit' cu mim cuòi dáp: "Hói ...