Gjendja Civile Fier

SË PRINDËRVE SITUATA E PËRFSHIRJES NË EDUKIM NË SHQIPËRI

http://www.unicef.org/albania/Studim_Prinderit_ne_Edukim-2008AL.pdf

PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË PËRFSHIRJES SË PRINDËRVE NË EDUKIM DHE VENDOSJEN E PRIORITETEVE PËR TË ARDHMEN 11 A. Hyrje Qendra për Arsim Demokratik e ...