Gai Xinh Dep Qua

TruyŠn Kÿ Trên Quê Nam - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/hotruongan/htan-truyenky[3].pdf

42 | T r a n g-- Nè con, ta là thÀy con, cäi Çåo tà Ç‹ theo chánh pháp, nhÜng vì nghiŒp n¥ng nên không vÜ®t qua døc gi§i Ç‹ lên cõi SÖ ...