Gai Xinh Dep Qua

Download Kinh Nhân Quả - Đường Về Cõi Tịnh ...

http://www.duongvecoitinh.com/audio/nhan_qua_3_doi_thichGiacNhien/kinh...

Ldl Nól ÐÅU ÐÂÐ Thuåxtra, có nguòi dén hõi möt vi Thiên Slr: "Bäc tu hành ngö lý Chon không, C'ó vào vòng Nhân Quá khóng?".