Gai Mai Dam Saigon

Chuy ến đi cu ối cùng c ủa tàu Tr ường Xuân

http://www.baixan.com/chuyenhomqua/chuyen.di.cuoi.cung.cua.tau.Truong....

Chuy ến đi cu ối cùng c ủa tàu Tr ường Xuân Ph ạm Ng ọc L ũy (H ồi Ký M ột Đời Ng ười) Nh ớ l ại vào đầu tháng 10-74, Tr ường ...