Gai Goi Sinh Vien

Full page photo print - Vietnam World Class Manufacturing

http://vietnamwcm.files.wordpress.com/2009/09/ban-tin-lss-so-10.pdf

SINH NHÂT LEAN6SIGMA vdi mong muón gai thiéu. hLIdng dån tu ván Cho cac Doanh nghiep vs cac Td chuc Sp dung Lean. 6 Sigma vä cac phucng