Gai Goi Ca Ve Ha Noi

TDKTTD HAY - Việt Nam Từ Điển

http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/TDKTTD_HAY.pdf

hgc, tlãng dàn tiêu-dao (K). Bac-phát O E. Tóc trång nhu lông chim hac. Nói ngtr&i s6ng lâu. Il B?C-tåt O 1. G6i Xem g6i — 2. MQt thú benh däu gói.