Gai Goi Ca Ve Ha Noi

luugiaphohe.com

http://luugiaphohe.com/images/suky.pdf

Nguôn Góc , Gia Phå & Gið -rd Miên Nam Viêt Nam , vùng dât trù phú ,trung tâm kinh tê nuôi sông cå nu'ðc, tuy mði thành lâp không hon