Fb Prijava

PRIJAVA INOZEMNOGA VLASNIČKOG ULAGANJA - HRVATSKA NARODNA ...

http://www.hnb.hr/propisi/odluke-platna-bilanca/obrazac-iu-ip.pdf

obrazac iu-ip prijava inozemnoga vlasniČkog ulaganja podaci o izvjeŠtajnom subjektu: naziv: matiČni broj: oib: osoba za kontakt: ime i prezime: