Danh Sach Gai Goi Ha Noi

THĂM LỤC TỈNH QUA CA DAO - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-dialy/kimthu-6tinhquacadao%5B6%5D.pdf

5 Cần Thơ gạo trắng nước trong Ai về xứ Bạc thong dong cuộc đời (Bạc = Bạc Liêu) Bạc Liêu Cà Mau thuộc Trấn Hà Tiên của Mạc ...