Danh Sach Gai Goi Ha Noi

TDKTTD DUT - Việt Nam Từ Điển

http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/TDKTTD_DUT.pdf

Bày vê làm Cho måt nhiëu Dàng.dênn cd ngåy khóng xong. Ihng Hinh (cing nhtr ngh7a dáng) : dqng. tbj gib : Làm giù kia (Nh-d-vn). Dành-dành.