Danh Nhau Lot Het Quan

Trích Hồi Ký Một Cánh Hoa Dù - nhaydu.com

http://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/T-Chien/MauThan/MauThan1...

Trích Hồi Ký Một Cánh Hoa Dù Của Trương Dưỡng Ba mươi năm qua, bao đổi thay, bao thống khổ chồng chất;