Danh Nhau Lot Het Quan

a Mác-Lenin

http://f1.tuviviet.net/cf/Files/Ebook/2012/12/Nhung-nguyen-ly-co-ban-c...

Lênin thé tháy nêi dung cúa chú nghïa Mac-Lênin dttqc cáu thành tùba bê phân lý luân co bån có mði quan hê thðng nhát biên chúng vói nhau, dó ...