Danh Nhau Lot Het Quan

Trích Hồi Ký Một Cánh Hoa Dù - nhaydu.com

http://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/T-Chien/MauThan/MauThan1...

đoàn Thủy Quân Lục Chiến, tất cả đồng loạt khởi binh! Mới 8 giờ sáng đã nghe Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù tịch thâu tới 11 khẩu phòng ...