Dan Ong Tim Dan Ong Ket Ban Bon Phuong

www.acb.com.vn

http://www.acb.com.vn/khcn/download/wordings_bhtainancanhan.pdf

bq quy -rÁc bÅo hiÉm tai nan cÁ nhÂn muc luc phan i - giÁi thich thuat ngo..... phan il - pham vi bÅo hiÉm . quyÈn i-qi 1 - vong vÀ thu'ong tat vïnh do tai