Dan Ong Tim Dan Ong Ket Ban Bon Phuong

vietcatholic.info

http://vietcatholic.info/Media/2014Xuan%20Giap%20Ngo.pdf

HOI ÐÒNG GIÁM MUC VIÉT NAM BAN GlÁo DUC CONG GlÁo THU' GUI cÁc SINH VIÊN, HOC SINH CONG GlÁo NHÂN DIP TÉT NGUYÊN ÐÁN GlÁp NGO Các con throng mên,