Dam Tang Tran Le Xuan

TDKTTD HAY - Việt Nam Từ Điển

http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/TDKTTD_HAY.pdf

theo thói lgc. Ðêc dù, cay-nghiêt. (không dung tninh). Bà-chính C) Chinh-sv ác-nghiêt : han cpp. u Hà-biöp O Än hiép : Ðån anh hag hà-hiãp kð