Cach Lam Dam Bong Thit Heo

TDKTTD XIU - Việt Nam Từ Điển

http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/TDKTTD_XIU.pdf

Làm lên-bây : Xåo-14n cå db-dqc, Il. Nfu thit.lln các thú rau : Xdo mång. Xåo bó. Xdo chim. VÄN-LIÈU. — Låm xåo thit Iråu, Ldm dáu db