Basiese Besigheidsplan

HOOFSTUK 4 KREDIETEVALUERING VAN KLEIN, MEDIUM EN MIKRO ...

http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06202002-122500/unrestricte...

UUnniivveerrssiittyy ooff PPrreettoorriiaa eettdd –– MMiieenniiee HH OO HOOFSTUK 4- Kredietevaluering van klein, medium en mikro-ondernemings 67

DIE AANWENDING VAN BILLIKE SELEKSIE KRITERIA BY DIE ...

http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-09052012-154344/unrestricte...

70 die aanwending van billike seleksie kriteria by die aflegging van ‘n werknemer in die suid-afrikaanse arbeidsreg . deur . nicolette greeff . voorgelÊ ter ...

GEMEENSKAPLIKE TAAK VIR ASSESSERING (GTA) GRAAD 9 – 2008 ...

http://www.eccurriculum.co.za/EMS/2008_Microsoft%20Word%20-%20GTA%20EB...

GEMEENSKAPLIKE TAAK VIR ASSESSERING (GTA) GRAAD 9 – 2008 EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE LEERDERBOEK AFDELING A ONDERWERP: Aardverwarming en Volhoubaarheid