Bao Phap Luat Dong Nai

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/lo%20trinh%20tien%20toi%20bhyt%20toa...

a) Nhóm nguði lao dêng trong các doanh nghiêp - Thanh tra, kiêm tra tình hình thuc hiên chính sách, pháp luât vê båo hiêm y te các doanh nghiêp nhà ...

ubmttqvn.quangnam.gov.vn

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/VanBan3/217.pdf

I.ODTW217.DOC c) Gùi báo cáo kêt quå giám sát bäng vän bån (vän bån phåi duoc dóng dâu và có chù ký cùa nguði có thâm quyên) dên các co quan ...

ky - Cục Hải quan Đồng Nai

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/228_2009_TT_BTC_07_12_2009.pdf

tiOp ngfin sach. Nhung doanh nghiep co tinh vi pham se bi xir phat nhu hanh vi tan thug theo quy dinh cua phap luat hien hanh. 4. Doanh nghiep phai lap Hai dang de ...