Bao Phap Luat Dong Nai

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/lo%20trinh%20tien%20toi%20bhyt%20toa...

a) Nhóm nguði lao dêng trong các doanh nghiêp - Thanh tra, kiêm tra tình hình thuc hiên chính sách, pháp luât vê båo hiêm y te các doanh nghiêp nhà ...

www.yenbai.gov.vn

http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/htt/huyenlucyen/Lists/Thng%20bo/Attach...

9.1. Tài liêu huóng dân Chung vê công tác tòa án 9.2. Chuung trình, kê hoach, báo cáo vê công tác tòa án 9.3. Công tác xét xù các vu án

www.abbank.vn

http://www.abbank.vn/Upload/file/tin%20tuc/sanphamkhcn/Quy%20dinh%20ve...

tièn dén ngày dáo han nhung không bao gom ngày dáo han. Truðng hqp sån phåm có quy dinh khác thì ABBANK së áp dung theo quy dinh cu thé cùa tùng ...

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/huong%20dan%20thuc%20hien%20che%20do...

theo quy dinh cüa pháp luât vê lao dông) thì không tính; tù 11 ngày làm viêc trð lên tính bäng 01 tháng. 2. Tiêu chuân nâng bac lucmg thuòng xuyên:

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/647.pdf

4.2. dinh tiêm phòng: Yêu câu các dia phtrung phåi làm gióng giá co dinh hoäc có biên pháp Cô dinh gia súc khi triên khai tiêm phòng.

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/509.pdf

Xét dê nghi cùa Ban Chi dao cäm môc tinh Tð trình sô: 40/TTr-BCÐCM ngày21/3/2012, QUYÉT ÐINH: Ðieu 1. Phê duyêt Báo cáo kinh tê kÿ - thuât xây ...

trv DANG CQNG SAN VI~T NAM - Tin tức - Sự kiện

http://cpv.ctu.edu.vn/vanbanquydinh/SH_CHIBO/HD%2005-HD_BTCTU%20Huong%...

4 Chi bQ biSu quyet thong qua kSt luan (hoac nghi quyet) cua chi bQ (thir ky phai ghi r5 s6 dang vien d6ng y, s5 khong dong y va nhtrng y kien khac, kS ca y kien bao ...

syt.thanhhoa.gov.vn

http://syt.thanhhoa.gov.vn/Tintuc/Nam2013/Thang4/KH1582SYT.pdf

Inn Dao cao INQI vu tneo quy dlnh. Trong quá trình thvc hiên nêu có phát Sinh vuóng mäc, chua phù hqp thì dê nghi lãnh dao Sð Y tê xem xét sùa dôi ...

soxaydung.hanoi.gov.vn

http://soxaydung.hanoi.gov.vn/UpLoadImages/file/Q%C4%90_462_QD_UBND_ve...

Báng giá vat lieu dên chân công trinh chua bao gôm thuê giá tri gia täng; Bång giá máy và nhân công (chi tiêt trong Phu kèm theo Quyêt dinh này).

image.diaoconline.vn

http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2011/01/19_QUYET_DINH.pdf

pho và vi trí dát; Sð Tài nguyên và Môi truðng xây dvng bång giá dát dieu chinh trình Ùy ban nhân dân tinh dé trình Thuðng truc HQi dðng nhân ...