Bao Phap Luat Dong Nai

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/lo%20trinh%20tien%20toi%20bhyt%20toa...

a) Nhóm nguði lao dêng trong các doanh nghiêp - Thanh tra, kiêm tra tình hình thuc hiên chính sách, pháp luât vê båo hiêm y te các doanh nghiêp nhà ...

nongthonmoihatinh.vn

http://nongthonmoihatinh.vn/uploads/laws/255-vpdp-tinh-huong-dan-khu-d...

UBND TÎNH HÀ PHÒNG ÐIÈU PHC)I THVc CHEONG TRÌNH MTQG xÂY DUNG NÔNG THÔN MÓI SÓ: 9Sý/VPÐP V/v huúno dân khu dân ctr kiêu mâu

BO CONG THUONG CONG . HoA xA HO.I CHU NGHiA VIE.T NAM

http://www.erav.vn/Portals/0/userfiles/documents/TT%20so%2015_2014_TT_...

5. TiSn mua cong su~tphan khang la s6 tiSn ben mua dien phai tra cho ben ban dien dS bu d~I?cac khoan chi phi phat sinh them do ben·mua di~n su dung