Bao Phap Luat Dong Nai

www.ninhthuan.gov.vn

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thanhtratinh/Admin/hinh%20dang%...

- Tham UBND tinh triên khai Thông sô 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 cùa Thanh tra Chính phù vê chê dô báo cáo công tác thanh tra, giåi

ubmttqvn.quangnam.gov.vn

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/VanBan3/217.pdf

I.ODTW217.DOC c) Gùi báo cáo kêt quå giám sát bäng vän bån (vän bån phåi duoc dóng dâu và có chù ký cùa nguði có thâm quyên) dên các co quan ...

www.yenbai.gov.vn

http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/htt/huyenlucyen/Lists/Thng%20bo/Attach...

9.1. Tài liêu huóng dân Chung vê công tác tòa án 9.2. Chuung trình, kê hoach, báo cáo vê công tác tòa án 9.3. Công tác xét xù các vu án

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/647.pdf

4.2. dinh tiêm phòng: Yêu câu các dia phtrung phåi làm gióng giá co dinh hoäc có biên pháp Cô dinh gia súc khi triên khai tiêm phòng.

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/509.pdf

Xét dê nghi cùa Ban Chi dao cäm môc tinh Tð trình sô: 40/TTr-BCÐCM ngày21/3/2012, QUYÉT ÐINH: Ðieu 1. Phê duyêt Báo cáo kinh tê kÿ - thuât xây ...

www.soxaydung.hanoi.gov.vn

http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/UpLoadImages/file/Q%C4%90_462_QD_UBN...

Báng giá vat lieu dên chân công trinh chua bao gôm thuê giá tri gia täng; Bång giá máy và nhân công (chi tiêt trong Phu kèm theo Quyêt dinh này).