Bao Phap Luat Dong Nai

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/lo%20trinh%20tien%20toi%20bhyt%20toa...

a) Nhóm nguði lao dêng trong các doanh nghiêp - Thanh tra, kiêm tra tình hình thuc hiên chính sách, pháp luât vê båo hiêm y te các doanh nghiêp nhà ...

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/truy%20thu%20bhxh%20doi%20voi%20giao...

2. Múc truy thu Tính bäng 15% múc tiên luong tính trên múc tiên lucng tói thiêu Chung do Nhà nuóc quy dinh tucyng úng vói thði gian truy thu và tiên ...

www.yenbai.gov.vn

http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/htt/huyenlucyen/Lists/Thng%20bo/Attach...

9.1. Tài liêu huóng dân Chung vê công tác tòa án 9.2. Chuung trình, kê hoach, báo cáo vê công tác tòa án 9.3. Công tác xét xù các vu án

binhdai.edu.vn

http://binhdai.edu.vn/public/uploads/KH_307_PGD_ngay_04-3-20140001.pdf

giai doan 2014-2016, dông thði triên khai thuc hiên các nêi dung còn lai cüa Nghi quyêt kêt hqp vói thyc hiên dông bê các giåi pháp trong kê hoach thuc

www.abbank.vn

http://www.abbank.vn/Upload/file/tin%20tuc/sanphamkhcn/Quy%20dinh%20ve...

KH có trách nhiêm dén ABBANK lâp giáy báo mât trong vòng 03 (ba) ngày làm viêc ké tù khi thông báo bàng diên thoqi. Ðôi vói khoån tiên gùi ...

vanbanxml.quangtri.gov.vn

http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/647.pdf

4.2. dinh tiêm phòng: Yêu câu các dia phtrung phåi làm gióng giá co dinh hoäc có biên pháp Cô dinh gia súc khi triên khai tiêm phòng.

217-BC.UBND2011-10-07 (1) - GIA NGHIA - dangnhap

http://gianghia.vnptoms.vn/DieuHanh_CongVan/201110715248_217-BC.UBND20...

BAN NHÂN DAN THI xÄ GIA NGHÏA SÓ:QLR/BC-UBND CONG HON xà HQI CHÚ NGHÏA VIET NAM Gia Nghña, ngàyCjRtháng 10 nãm 2011. BÁo cÁo Công tác tuan tù' ngày ...

www.quyettoan.vn

http://www.quyettoan.vn/dutoan/Files/vbpl/DakLak/12_2013_QD_UBND_10_04...

thiêu täng thêm), sau khi diêu chinh nêu không vucyt du toán duqc duyêt thì không can phåi thåm dinh, phê duyêt mà làm cän cú dê thvc hiên công ...