Bao Phap Luat Dong Nai

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/huong%20dan%20thuc%20hien%20che%20do...

theo quy dinh cüa pháp luât vê lao dông) thì không tính; tù 11 ngày làm viêc trð lên tính bäng 01 tháng. 2. Tiêu chuân nâng bac lucmg thuòng xuyên: