Bao Phap Luat Dong Nai

www.ninhthuan.gov.vn

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thanhtratinh/Admin/hinh%20dang%...

- Tham UBND tinh triên khai Thông sô 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 cùa Thanh tra Chính phù vê chê dô báo cáo công tác thanh tra, giåi

bhxhbinhdinh.gov.vn

http://bhxhbinhdinh.gov.vn/upload/huong%20dan%20thuc%20hien%20che%20do...

theo quy dinh cüa pháp luât vê lao dông) thì không tính; tù 11 ngày làm viêc trð lên tính bäng 01 tháng. 2. Tiêu chuân nâng bac lucmg thuòng xuyên: