Bao Dan Tri Online

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin ...

http://www.most.gov.vn/Attachments/6009ba22af1a49aaaf14afd2c944d225-Th...

2. Cơ quan chủ quản của Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN (sau đây viết tắt là Cơ quan chủ quản Dự án KH&CN): là Bộ, ngành, Ủy ban ...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ...

http://viet.vietnamembassy.us/pdf/1.1%20Thu-tuc%20cap-giay-mien-thi-th...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC (How to get a certificate of visa exemption) 1. Đối tượng được xét cấp Giấy ...