Bao Dan Tri Online

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2009/03/25_BacNinh.pdf

uỶ ban nhÂn dÂn tỈnh bẮc ninh số: 172/2008/qĐ-ubnd cỘng hoÀ xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập - tự do - hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACB ONLINE

http://www.acb.com.vn/tienich/van%20ban/HuongdansudungdichvuACBOnlineK...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACB ONLINE INTERNET SERVICE (Dành cho khách hàng Cá nhân) Biên soạn: Ngân hàng điện tử ACB Tháng 8.2012

THỰC TRẠNG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN - Dự thảo online

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/118...

1 THỰC TRẠNG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN VÀ VẤN ĐỀ TỰ QUẢN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM PGS. TS. Nguyễn Minh Phương Viện Khoa học tổ chức ...