Bao Dan Tri Online

www.fpt.com.vn

http://www.fpt.com.vn/Resources/2014/04/01/8438809/fpt_bien_ban_dhdcd_...

CONG TY CO PHÅN FPT CONG xà HOI NGHÍA VIET NAM ÐQc lâp — TV do — Hanh phúc I-Ià IV(5i, ngày 29 tháng 03 näm 2014 BIÊN BÅN HQP HOI ÐÓNG cd) ÐÔNG ...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

http://viet.vietnamembassy.us/pdf/1.1%20Thu-tuc%20cap-giay-mien-thi-th...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC (How to get a certificate of visa exemption) 1. Đối tượng được xét cấp Giấy ...