Bang Xep Hang Bong Da

TDKTTD XIU - Việt Nam Từ Điển

http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/TDKTTD_XIU.pdf

Thu&ng nói là < xànb-xach.. Ti6ng gi bi kéo di luðn-luôn mà phåt ra : Lôi cay chuði xqch- xqch. Xái Bã, Iàn lhuöc phièn khi dã hút rði; Ðånh xåi