Bang Xep Hang Bong Da

laocai.gov.vn

http://laocai.gov.vn/sites/soxaydung/vanbanhuongdan/Documents/120-CBLS...

STT 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 4 5 6 8 9 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 GIA LIEU xÂY TRÊN ÐIA (Kèm theo Công bó sá: /CBLS TC Loai vat tiêu Cúa, vách kính khuôn nhôm: