Aparatet Optike

LIBËR PËR MËSUESIN FIZIKA 9 - Botime Pegi

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20fizik...

• 6 • Orë Kreu Objektivat e Kreut Tema mësimore për çdo orë mësimi Mjetet mësimore Shënime 1 I. KALORIMETRIA DHE SHNDËRIMET FAZORE (17